BADURA - Regulamin karty podarunkowej

Regulamin karty podarunkowej

§ 1 Postanowienia ogólne
 

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej BADURA (dalej zwanej również „Karta").

1.2 Wydawcą Karty Podarunkowej BADURA jest BADURA S.A ., z siedzibą w Wadowicach, ul. Wałowa 4, 34-100 Wadowice, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000195299, NIP 5512298086, REGON 070474663. (zwany dalej „BADURA ").

1.3 Program Kart Podarunkowych BADURA jest prowadzony we wszystkich sklepach stacjonarnych BADURA.

1.4 Karta Podarunkowa może być zakupiona w Salonie oraz w Sklepie Internetowym.

1.5 Karta Podarunkowa może być zrealizowana wyłącznie w Salonie stacjonarnym BADURA w celu zakupu Towarów.

1.6 Użytkownik Karty Podarunkowej BADURA poprzez aktywację w sposób określony niżej Karty Podarunkowej BADURA oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

1.7  Wydawca jest odpowiedzialny dostarczyć Nabywcy Kartę Podarunkową wolną od wad fizycznych i prawnych. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 

§ 2. Ogólne informacje o Karcie Podarunkowej BADURA 
 

2.1 Karta Podarunkowa BADURA jest plastikową kartą typu pre-paid,  wystawianą na okaziciela, umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej BADURA w dowolnym sklepie BADURA na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wartość Karty Podarunkowej zależna jest od ilości zgromadzonych na niej środków. 

2.2 W programie objętym niniejszym Regulaminem klienci BADURA mogą aktywować Karty Podarunkowe BADURA:

1) Zakupione w salonie stacjonarnym o wartości nie mniejszej niż 50 złotych oraz nieprzekraczającej wartości w wysokości 1500 złotych,

2) Zakupione w sklepie internetowym o wartości nie mniejszej niż 200 złotych oraz nieprzekraczającej wartości 1500 złotych.

2.3 Środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty Podarunkowej BADURA nie podlegają oprocentowaniu.

2.4 Karta Podarunkowa BADURA nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.

 

§ 3. Zakup Karty Podarunkowej BADURA 
 

3.1 Zakupu Karty Podarunkowej BADURA klient indywidualny dokonuje bezpośrednio w dowolnym salonie firmowym BADURA dokonując płatności za pomocą gotówki, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych.

3.2 W przypadku nabycia Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Nabywca, oprócz zobowiązania do przekazania Wydawcy środków pieniężnych stanowiących równowartość jaką ma zostać doładowana Karta Podarunkowa, może również zostać obciążony kosztami dostarczenia zamówionej Karty Podarunkowej w przypadkach, w terminie oraz w wysokości wskazanych Nabywcy w regulaminie Sklepu Internetowego.

3.3 Użytkownik ma prawo otrzymać od Wydawcy - na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej BADURA nabywanej bezpośrednio w Salonie – wyłącznie niefiskalny wydruk z kasy, jako dowód potwierdzający dokonanie wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

 

§ 4. Aktywacja Karty Podarunkowej BADURA 
 

4.1 Warunkiem użytkowania Karty Podarunkowej BADURA jest aktywacja karty poprzez dokonanie wpłaty w kasie dowolnego sklepu BADURA w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.

4.3 Karta zachowuje ważność przez okres roku od dnia jej ostatniego użycia (aktywacja, lub ostatnia płatność dokonana Kartą). Okres ważności Karty może zostać przedłużony na wniosek Użytkownika przesłany drogą elektroniczną na adres: bok@badura.pl.

4.4  W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności  Karty podarunkowej na Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi  i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Nabywcy  i lub Użytkownika.

4.5 Użytkownik Karty Podarunkowej BADURA może dokonać opłaty aktywacyjnej za pomocą gotówki, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych.

4.6 Aktywacja Karty Podarunkowej BADURA nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

4.7 Użytkownik Karty Podarunkowej BADURA jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, informacji, że Karta może być zrealizowana wyłącznie w sklepach BADURA, nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz, że posiada ona termin ważności, po którym nie może być zrealizowana (pkt. 4.3 niniejszego Regulaminu).

 

§ 5. Zasady użytkowania Karty Podarunkowej BADURA
 

5.1 Karta Podarunkowa BADURA może być realizowana wyłącznie po jej aktywacji, we wszystkich sklepach stacjonarnych BADURA biorących udział w programie.

5.2 Karta Podarunkowa BADURA wystawiana jest na okaziciela. Realizacja Karty Podarunkowej BADURA przez jej użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.

5.3 Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.

5.4 Płatność Kartą Podarunkową BADURA następuje w trakcie okazania Karty w kasie salonu BADURA. W momencie nabycia przez użytkownika Karty towarów z oferty handlowej BADURA, saldo Karty Podarunkowej BADURA zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej BADURA za sprzedane towary.

5.5 W przypadku, gdy środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej BADURA nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Karty może pokryć różnicę innym środkiem płatniczym.

5.6 Użytkownicy Kart Podarunkowych BADURA mogą sprawdzać stan konta swoich Kart w każdym salonie firmowym BADURA.

5.7 Karty Podarunkowej BADURA można używać wyłącznie w salonie stacjonarnym BADURA.               


§ 6. Odpowiedzialność BADURA i reklamacje związane z Kartą Podarunkową BADURA
 

6.1 BADURA nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe BADURA, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy.

6.2 BADURA nie umożliwia nabywcy czy użytkownikowi Karty Podarunkowej BADURA zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty.

6.3 W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej BADURA, jej użytkownikowi nie przysługują wobec BADURA żadne roszczenia.

6.4 W przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej BADURA , w sytuacji niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym obsługi kart transakcji transakcja nie może mieć miejsca.

6.5 Postepowanie reklamacyjne:

1) Wszelkie reklamacje związane z Kartą Podarunkową będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia u Wydawcy pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2) Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w Salonie w godzinach jego otwarcia lub przesłać na adres  Wydawcy: BADURA S.A., ul. Wałowa 4, Wadowice 34-100 z dopiskiem „Reklamacja- karta podarunkowa” za pośrednictwem listu.

3) Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, gdy Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę wydania Karty Podarunkowej, numer Karty Podarunkowej, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika, a także wskazanie przez Użytkownika, preferowanego przez Użytkownika sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy, reklamowaną Kartę Podarunkową oraz dowód jej zakupu, np. wydruk potwierdzający nabycie Karty Podarunkowej, wydruk z karty płatniczej z której zapłacono za Kartę Podarunkową lub inny dowód. 

4) Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.badura.pl

5) O sposobie rozpatrzenia reklamacji Nabywca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

6) Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu wad lub niezgodności Towaru z umową.

6.6. Nabywca, który zawarł umowę o Kartę Podarunkową za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może odstąpić od umowy o Kartę Podarunkową bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania Karty Podarunkowej przez złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W sytuacji, w której Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o Kartę Podarunkową Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania Karty Podarunkowej Nabywca nie skorzysta z Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Podarunkową a odesłaniem Karty Podarunkowej Nabywca zrealizował Kartę Podarunkową, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Nabywca wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej. Odstąpienie od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  oraz regulaminu Sklepu Internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego wraz ze wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia Karty Podarunkowej w przypadku odstąpienia od takiej umowy, wskazane zostały w Załączniku nr 1 oraz 2 do niniejszego Regulaminu oraz w regulaminie Sklepu Internetowego.

6.7. W przypadku nabycia Karty Podarunkowej w Salonie, Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi.

6.8. Karta Podarunkowa podlega wymianie, naprawie, roszczeniu o obniżeniu ceny lub zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Karty Podarunkowej w zakresie ujawnienia się wady Karty Podarunkowej w rozumieniu i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

6.9. W przypadku odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową oraz zwrotu Karty Podarunkowej lub odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i zwrotu Towaru lub obniżenia ceny Towaru nabytego w Salonie lub w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, zwrot ceny Karty Podarunkowej lub Towaru nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że zgodzi się on wyraźnie na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami- w tych kwotach, które były uiszczone za Kartę Podarunkową lub Towar danym sposobem zapłaty.  

 

§ 7. Postanowienia końcowe
 

7.1  Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Wydawcy, w Salonach, na stronie internetowej pod adresem www.badura.pl. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje przez przesłanie Nabywcy na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym treści zawartej umowy. Wydawca przekaże nadto Nabywcy lub Użytkownikowi Regulamin w formie pisemnej na każde jego żądanie przed lub po zawarciu umowy.

7.2 Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmiany i dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej www.badura.pl lub w Salonie wiadomości o zmianie, dacie zmiany i treści zmiany Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

7.3 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 września 2016 roku i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych w i po tej dacie. W przypadku zmiany Regulaminu - nowy regulamin zastąpi niniejszy Regulamin, z tym jednakże zastrzeżeniem, że Regulamin z dnia 12 września 2016 roku pozostanie w mocy w odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych na jego podstawie przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. W odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych przed dniem 12 wrzesnia 2016 roku uprawnienia Użytkowników będą realizowane w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili aktywacji Karty Podarunkowej, w związku z którą Użytkownik realizuje uprawnienia.

7.4 Wydawca zastrzega sobie prawo zakończenia programu Kart Podarunkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. O zakończeniu programu Kart Podarunkowych Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w Punkcie 7.2. Użytkownicy Kart Podarunkowych nabytych do dnia zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.

7.5 Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego  

 

 

 

Załącznik nr 1

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy o kartę podarunkową zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego

  1. Prawo odstąpienia od umowy

Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od niniejszej umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Nabywca wszedł w posiadanie Karty Podarunkowej lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Nabywcę weszła w posiadanie Karty Podarunkowej.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od niniejszej umowy, Nabywca musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@badura.pl lub pismo wysłane pocztą na adres:

BADURA S.A.

Ul. Wałowa 4

34-100 Wadowice,

z dopiskiem „Zwrot”.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Nabywca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  1. Skutki odstąpienia od umowy

W razie odstąpienia od niniejszej umowy – umowę taką uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Nabywcy wszystkie otrzymane od Nabywcy płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Nabywca poinformował nas o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Nabywcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Nabywca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Karty Podarunkowej lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Nabywca winien jest odesłać lub przekazać Kartę Podarunkową niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Nabywca poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Nabywca odeśle Kartę Podarunkową przed upływem terminu 14 dni na adres:

BADURA S.A

Ul. Wałowa 4

34-100 Wadowice,

z dopiskiem „Zwrot”.

Nabywca będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Nabywca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Karty Podarunkowej wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

×